Politika privatnosti

Pristupom ovoj veb stranici posetilac prihvata ova pravila, tako da je potrebno da ih prethodno pročita pre korišćenja iste. U slučaju da nije saglasan sa sadržinom ovih pravila, potrebno je da odmah napusti ovu internet prezentaciju.

Ova veb stranica i svi tekstovi, slike, grafički, audio i video materijal i druga dela u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima su vlasništvo AT&TC Propokan Pro System d.o.o., Beograd, Srbija ili su u pitanju autorska dela kojima su na AT&TC Propokan Pro System d.o.o. preneta imovinska prava autora. Svako korišćenje istih je strogo zabranjeno (bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe), a korišćenje istih bez prethodnog odobrenja povlači za sobom pravo AT&TC Propokan Pro System d.o.o. da od korisnika zahteva naknadu štete (kako materijalne, tako i nematerijalne) i osnov su za krivično gonjenje kako pravnih, tako i fizičkih lica, kao i gonjenje u skladu sa odredbama Zakona o privrednim prestupima.

Radi pristupanja  veb stranici posetilac nije u obavezi da ostavi bilo kakav lični podatak.  Međutim, posetilac će biti u obavezi da dostavi određene podatke, ali isključivo po sopstvenom izboru, a radi ostvarivanja određenih prava, pri čemu se naročito misli na pružanje određenih informacija vezanih za AT&TC Propokan Pro System d.o.o., koje posetilac zatraži na sopstveni zahtev. Podaci se dostavljaju putem formulara ili preko e-mail adrese posetioca. U tom slučaju, lični podaci uključuju ime i prezime posetioca i e-mail adresu. U slučaju potrebe, moguće je da će posetilac biti u obavezi da dostavi još neke podatke, o čemu će biti blagovremeno obavešten, a sve isključivo radi ostvarenja određenih prava odnosno izvršenja usluga od strane AT&TC Propokan Pro System d.o.o..

Informacije i podaci koji se saznaju neće biti korišćen radi lične identifikacije posetilaca, već da bi se periodično utvrdila posećenost veb stranice, prosečno vreme provedeno na veb stranici, količinu pregledanih stranica, a sve radi unapređenja sadržaja veb stranice. Pre eventualno traženih dodatnih podataka odnosno dodatnih ličnih informacija od posetioca, neophodno je dobiti prethodni pristanak (putem formulara ili putem e-mail adrese posetioca), uz obaveštenje o prikupljanju i upotrebi podataka. Pomenuti podaci biće isključivo korišćeni radi odgovaranja na pitanja posetioca i/ili pružanje i poboljšanje usluga AT&TC Propokan Pro System d.o.o.. Posetilac ima pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke odnosno da zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Dostavljeni podaci ćuvaju se na serveru, a pristup istom imaju lica koja budu angažovana radi obrade podataka u navedene svrhe, kao i svrhe za koje je posetilac naknadno dao odobrenje. Maloletni posetioci ne smeju dostavljati podatke bez prethodne saglasnosti roditelja, usvojica ili staratelja.

Ova veb stranica omogućava korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postvaljaju na računar posetioca i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom svake posete šalju informacije o veb stranicama sa kojih je posetilac pristupio veb stranici. Ove informacije se koriste radi boljeg upoznavanja sa navikama posetilaca, a naročito radi bolje pretrage i unapređenja funkcionisanja ove veb stranice. Korišćenje kolačića je standardna praksa na Internetu i većina pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Korisnik u svakom trenutku može odlučiti da prestane da ih koristi ručnim brisanjem ili posebno podesiti pretraživač za rad sa kolačićima.

Veb stranica može sadržati linkove ili banere drugih veb stranica čiji vlasnik ili korisnik nije AT&TC Propokan Pro System d.o.o., tako da AT&TC Propokan Pro System d.o.o. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, opšte uslove korišćenja ili bezbednost istih i posetilac na sopstveni rizik i bez saglasnosti AT&TC Propokan Pro System d.o.o. pristupa istim.

Veb stranica se od strane posetioca koristi na sopstveni rizik i AT&TC Propokan Pro System d.o.o. neće biti odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u  bilo kojoj vezi sa korišćenjem  veb stranica ili sadržaja objavljenim na njoj.

AT&TC Propokan Pro System d.o.o. može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja, bez prethodne najave i obavezivaće svakog posetioca. 

Za svako dodatno pojašnjenje povodom ovih Opštih uslova i svaku buduću komunikaciju  posetilac može kontaktirati AT&TC Propokan Pro System d.o.o. preko e-mail adrese: office@propokanpro.com