Projektovanje

Ova sekcija predstavlja rezime najčešće postavljanih pitanja od strane projektanata i izvođača koje smo do sada označili u isto vreme i kao jako korisna za upoznavanje sa sistemom PP zaštite Propokan:

Projektovanje

 

  • Da li se druge instalacije (ventilacioni kanali, cevi, kablovi, itd) mogu osloniti na iste nosače na kojima su protivpožarni kanali za ventilaciju i odvod dima i tolpote ?

Odgovor: Ne, nosači i oslonci protivpožarhih kanala moraju biti nezavisni od drugih instalacija, tj. sem samog opterećenja od kanala ne bi trebalo da postoje dodatna opterećenja (cevi, kablovi, itd).

  • Koje vrste oslonaca se mogu koristiti za oslanjanje protivpožarnih kanala za ventilaciju i odvod dima i tolpote ?

Odgovor: Oslanjanje bi trebalo da u potpunosti odgovara rešenju koje je primenjeno tokom ispitivanja kanala u laboratoriji, tj. onom koje je navedeno u samim standardima EN 1366-1 i EN1366-9: navojna šipka M10 sa čeličnim L profilom 30x30x4 mm na rastojanjima od po 1195 mm.

  • Koje su maksimalne dimenzije kanala koje se mogu štiti sistemom Propokan ?

Odgovor: Maksimalne dimenizije kanala koji se požarno štiti sistemom Propokan su u stvari definisane samim standardima EN 1366-1 i EN 1366-9 i one iznose 1250×1000 mm.

  • Da li se sistem zaštite Propokan može primeniti na spiralne kanale (kanale kružnog poprečnog preseka) ?

Odgovor: Da, spirani kanali (kružni poprečni presek) su takođe obuhvaćeni atestima koje poseduje sistem Propokan.

  • Da li sistem zaštite Propokan predstavlja temperaturni izolator kanala, tj. da li se može koristiti kao izolacija kanala ?

Odgovor: Da, međutim ne postoje precizni podaci o koeficijentu provodljivosti PP zaštite, jer su ispitivanja vršena samo na visokim temperaturama (+600°C).

  • Da li se sistem Propokan može primeniti u slučaju zahteva za ispunavanjem standarda (SRPS) EN 1366-8 ?

Odgovor: (SRPS) EN 1366-8 je standard koji se ne odnosi samo na PP kanal već na sistem koji čine: PP kanal, PP klapna i ventilator koji takođe ispunjavanju tražene uslove otpornosti prema požaru. Sam PP kanal zaštićen Propokan sistemom ispunjava uslove propisane (SRPS) EN 1366-1 što predstavlja dovoljan uslov za ugradnju, međutim izvođač mora voditi računa da i ostale komponente (PP klapna i ventilatror) ispunjavaju uslove zahtevane standardom (SRPS) EN 1366-8.