Obavezni standardi

OBAVEZNI STANDARDI

PRAVILNICI I DRUGA REGULATIVA U VEZI ZAŠTITE OD POŽARA

Problematika zaštite od požara kanala za odimljavanje regulisana je odredbama Zakona o zaštiti od požara, podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona i standardima.

SRPS U.J.1. 042;2000  OPŠTI USLOVI – ZAŠTITA OD POŽARA EKSPANDUJUĆI PREMAZI, TEHNIČKI USLOVI – FIRE PROTECTION EXPANDING COATS TEHNICAL CONDITIONS

PREMA OVOM STANDARDU PROTIVPOŽARNI PREMAZI SE UPOTREBLJAVAJU ZA ZAŠTITU OD UTICAJA POŽARA I VISOKIH TEMPERATURA NOSEĆIH I NENOSEĆIH ELEMENATA, BETONSKIH, DRVENIH I METALNIH KONSTRUKCIJA, I KONSTRUKCIJA OD DRUGIH MATERIJALA KAKO U ENTERIJERIMA TAKO I EKSTERIJERIMA.

OVA ZAŠTITA UKLJUČUJE:
– ventilacione vodove;
– kanale za smeštaj električnih vodova;
– kablove

Pažljivim čitanjem predmetnog standarda, zaključuje se da on propisuje da se kanali i kablovi štite protivpožarnim premazima. U tome je osnovna razlika u odnosu na druge standarde. Upoređujući sa drugim standardima koji se odnose na druge građevinske materijale, zaključuje se da oni ne propisuju da se tim drugim građevinskim materijalima mogu štititi kanali za odimljavanje i ventilaciju, odnosno ti drugi materijali se ne predviđaju kao podobni za zaštitu od požara. 

STANDARD SRPS ISO 834
ISPITIVANJE OTPORNOSTI PREMA POŽARU
ELEMENTI GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA

FIRE RESISTANCE TESTS-ELEMENTS OF BUILDING CONSTRUCTION

Ovaj standard se primenjuje  na konstrukcione elemente građevinskih konstrukcija kao što su:
– zidovi i pregrade;
– stubovi;
– nosači.

7.1 OTPORNOST PREMA POŽARU

Otpornost prema požaru uzoraka za ispitivanje mora biti vremenski izraženo u minutama. VREME je izraženo u minutama trajanja zagrevanja u saglasnosti sa 4.1.1 dok se ne desi prekoračenje nekog od kriterijuma a to su nosivost i integritet uzoraka.

7.2.3 INTEGRITET

INTEGRITET kao perfomansa kanala za odimljavanje ili drugih zaštitnih objekata podrazumeva odsustvo pukotina, rupa i drugih otvora u uzorku za ispitivanje kroz koje može proći plamen ili topli gasovi. Integritet označava da nema mogućnosti za prolaz plamena ili toplih gasova zbog čega kanali za odimljavanje zadržavaju svoje svojstvo i obezbeđuju zaštitu od gasova koji predstavljaju najčešći uzrok neželjenih posledica u slučaju požara.

Upotrebom ekspandirajućih premaza postižu se bitno bolji rezultati od konkurentnih materijala po pitanju otpornosti prema požaru, nosivosti i integritetu zaštićenih objekata. Drugi materijali pokazuju slabije perfomanse, a uz to zahtevaju upotrebu više materijala za zaštitu kanala, kao i dodatne materijale za zaštitu spojeva.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ZAŠTITU GARAŽA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Ovim pravilnikom se regulišu pitanja ispunjenosti tehničkih uslova neophodnih za efikasnu zaštitu garaža u slučaju izbijanja požara.

Ukazuje se na odredbu člana 21. Pravilnika koji propisuje neophodnu visinu garažnog prostora radi garantovanja nesmetanog kretanja ljudi. U to neophodnu visinu se uračunava visina od poda pa do tavaničnih greda, odnosno do ventilacionih cevi koje su neophodan element garažnih prostorija. Prilikom izbora sredstava kojima se štite kanali za odimljavanje značajno je koliko prostora zauzimaju pojedina sredstva zaštite. Značajnu prednost u ovom segmentu nude ekspandirajući premazi koji ne zauzimaju prostor, odnosno oni su izuzetno ekonomični jer nivo kanala ostaje potpuno isti kada su oni zaštićeni ekspandirajućim premazima, dok to nije situacija kada se oni štite drugim sredstvima koji su mnogo kabastiji usled čega zauzimaju mnogo više prostora i dodatno smanjuju visinu garažnog prostora, te samim tim dodatno smanjuju raspoloživi prostor i opterećuju konstrukciju. Član 21. Pravilnika glasi: „Da bi se omogucilo nesmetano kretanje ljudi u garazi,unutrasnja visina u svim delovima garaze od poda do donje ivice  tavanicnih greda,ventilacionih cevi i elemenata instalisane opreme,ne moze biti manja od 2,20 metara.“

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA VENTILACIJU ILI KLIMATIZACIJU

Ovim Pravilnikom se regulišu tehničke norme u vezi sa kanalima za odimljavanje, odnosno sistemima za ventilaciju i klimatizaciju. Posebno se ukazuje na odredbe članova 30. i 76. kojima se propisuje minimalno vreme u kom ventilacija i klimatizacija mora raditi za slučaj požara kako bi se izbegle ili umanjile štetne posledice, kao i funkcija klapni.

Član 30. glasi: „AKO JE PREDVIĐENO DA VENTILACIJA ILI KLIMATIZACIJA RADE U TOKU POŽARA NJIHOV RAD MORA DA BUDE OBEZBEĐEN U TRAJANJU OD NAJMANJE 90 MINUTA.“

Član 76. glasi: „KLAPNE SE POSTAVLJAJU NA ULAZU I IZLAZU IZ GRAĐEVINSKOG ŠAHTA KOJI SLUŽI ZA PROLAZ KANALA KOJI SPAJAJU VIŠE ETAŽA. AKO OVI KANALI SLUŽE ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE ZA VREME TRAJANJA POŽARA MORAJU DA BUDU OTPORNI NA POŽAR MINIMALNO 90 MINUTA, ALI ONDA NIJE POTREBNO POSTAVLJANJE KLAPNI.“

U vezi sa napred navedenim odredbama, a prevashodno sa efikasnom zaštitom od požara, ukazuje se na određene nedoslednosti u regulativi kako bi se iste otklonile ili ispravile. Naime, praksa je pokazala da je najveći problem u situacijama kada izbijaju požari u garažama i drugim sličnim prostorijama odsustvo ventilatora, odnosno mnogo češće njihova neefikasnost ili nefunkcionalnost. Svakako najbitniji ili jedan od najbitnijih faktora za pravilan rad sistema za ventilaciju predstavlja ventilator koji omogućava pravilno funkcionisanje ventilacionih odnosno klimatizacionih kanala. Uprkos tome, u većini slučajeva ventilatori se ugrađuju bez odgovarajuće dokumentacije, odnosno bez izveštaja o ispitivanjima. Od prateće dokumentacije po pravilu uz ventilatore se dostavljaju samo mišljenja koja ne predstavljaju obavezujuće dokumenta.

SRPS EN 13501-4:2014, POŽARNA KLASIFIKACIJA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I GRAĐEVINSKIH ELEMENATA – DEO 4: KLASIFIKACIJA NA OSNOVU PODATAKA IZ ISPITIVANJA OTPORNOSTI PREMA POŽARU NA KOMPONENTAMA SISTEMA  ZA KONTROLU DIMA

FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS-PART 4: CLASSIFICATIOS USING DATA FROM FIRE RESISTANCE TESTS ON COMPONENTS OF SMOKE CONTROL SYSTEMS

SRPS EN 1366-1:2015 (SRPS ISO 6944)  koji vise ne vazi ali ga ljudi prepoznaju
ISPITIVANJE OTPORNOSTI SERVISNIH INSTALACIJA NA POŽAR –DEO 1
VENTILACIONI KANALI

SRPS EN 1363-1:2014
ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA POŽAR –DEO 1
OPŠTI ZAHTEVI

EN 1363-2  KOJI SE OSLANJA NA 1

SRPS EN 1366-9 FIRE RESISTACE TESTS FOR SERVICE INSTALLATIONS –PART 9 SINGLE COMPARTMENT SMOKE EXTRACTION DUCTS

Neophodno je da kanali u požaru sačuvaju INTEGRITET i stabilnost, i ne promene oblik kako bi bio omogućen neometan protok dima čime bi se sačuvala njihova funkcija i namena, kao i da nosači kanala ne popuste pod opterećenjem i time spreče urušavanje kanala!

NAPOMENA:

Zaštita protivpožarnim premazima predstavlja pasivan vid zaštite od požara predviđen zakonskim odredbama, postojećim normama i standardima, koji ne sprečava  izbijanje požara ali pomaže u situacijama kada dođe do požara. Upotrebom protivpožarnih premaza sprečava se gubitak statičkih svojstava čeličnih, drvenih i betonskih konstrukcija, kao i prodora električnih kablova, te se značajno povećava njihova otpornost na požar.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


[vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]