Jet ventilatori u podzemnim garažama – zakonska regulativa i standardi

Ventilacija Jet ventilatorima je relativno nov način ventilacije podzemnih garaža, a koja je od 30.10.2022. godine regulisana novim domaćim standardom SRPS CEN/TS 12101-11:2022, objavljenim 30.10.2022. godine – “ Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 11: Ventilacioni sistemi sa horizontalnim dotokom vazduha namenjeni za zatvorene parking garaže“.

Obavezne normativne reference standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 podrazumevaju međuostalom sledeće standarde:
1. SRPS EN 12101-7:2012 – Sistemi za kontrolu dima i toplote – Deo 7:Kanali za odimljavanje,
2. SRPS EN 13501-4:2017 – Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar na komponentama sistema za kontrolu dima.

Član 6.4 standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 definiše obaveznu upotrebu kanala za odvod dima i toplote, uključujući i nosače kanala.
Stav 6.4.1 – Kanali (uključujući i nosače kanala) u podzemnim garažama moraju da zadovolje zahteve standarda SRPS EN 13501-4.
Stav 6.4.2 – Kanali moraju da imaju minimalnu klasifikaciju E60060 shodno SRPS EN 13501-4 ukoliko su delovi montiranih Jet ventilatora testirani shodno SRPS EN 12101-3.
Stav 6.4.3 – Kanali za odvod dima i toplote (uključujući i nosače kanala) kao i prigušivači montirani izvan garaže moraju da imaju minimalnu klasifikaciju E30060 shodno SRPS EN 13501-4.

Član 3.1.8 standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 definiše IZDUVNI VENTILACIONI SISTEM kao sistem koji se sastoji od ventilatora za izvlačenje dima, sistema kanala, strujnog napajanja i kontrola, za izvlačenje dima iz podzmenih garaža.

Član 3.1.9 standarda SRPS CEN/TS 12101-11:2022 definiše MESTO IZVLAČENJA kao lokacija usisnog otvora koji vodi do ventilatora za izvlačenje dima, ili do kanala koji vodi do ventilatora za izvlačenje dima, kojim se uklanja dim iz podzemne garaže.

Shodno navedenom, projekti sistema ventilacije i odimljavanja podzemnih garaža moraju biti urađeni u skladu sa srpskim standardima SRPS EN 12101-7, SRPS EN 1366-9, SRPS EN 13501-4:2017 i SRPS CEN/TS 12101-11:2022. Takođe, shodno svemu navedenom obavezno je projetkovanje kanalskog sistema za odvod dima i toplote.

Pre donošenja domaćeg standarda ova oblast je bila regulisana poglavljima br. 8 i 9 britanskog standarda BS 7346-7:2013, do 30.10.2022. godine jedinog standarda koji daje smernice za projektovanje sistema sa Jet ventilatorima. U poglavljima br. 8 i 9, u stavovima 8.2.3 i 9.1.22, britanskog standarda BS 7346-7:2013, eksplicitno je navedeno „Ductwork, damper and fixing should conform to Clause 13.„, tj. da sistem kanala, protivpožarna klapna i sistem vešanja kanala treba da budu u skadu sa poglavljem br. 13, a u kome se navodi „It is generally the case that in car park smoke and heat systems, ductwork is used with together with fans. It is necessary to ensure that the ductwork, its fixing, and any other components such us smoke dampers, perform satisfactorily at least as long as the fans in the case of fire.“

Takođe, u britanskom propisu Fire Safety Approved Document B Volume 2 definisana je primena standarda BS 7346, u kome su propisani uslovi za sisteme odvođenja dima i toplote i sprinkler sistema u podzemnim garažama, gde se u paragrafu 11.5 – Mehanička ventilacija, međuostalom navodi „The system should use E, I and S ductwork in accordance with BS EN 1366-8“, tj. da sistem MORA da koristi E, I i S kanale u saglasnosti sa BS EN 1366-8.

Shodno poglavljima 4, 30 i 31 Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), te domaćim i britanskim standardima i propisima KANALSKI SISTEM U PODZEMNIM GARAŽAMA JE OBAVEZAN.

U oblasti odvođenja dima i toplote postoje objavljeni srpski standardi SRPS EN 12101-7: Sistemi za kontrolu dima i toplote – Kanali za odimljavanje, kao i SRPS EN 1366-9: Kanali za izvlačenje dima iz jednog požarnog sektora. Pravilnikom o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozije („Sl. List SCG“, broj 31/2005) nije striktno definisano koji tip sistema sme ili ne sme da se koristi za ventilaciju i odimljavanje garaže, te je dozvoljena ventilacija podzemnih garaža Jet ventilatorima, ali uz obavezan kanalski sistem za ventilaciju i odvod dima i toplote. Ventilacija podzemnih garaža Jet ventilatorima, shodno zakonskoj regulativi ne može biti zamena, već isključivo dopuna kanalskom sistemu za odvod dima i toplote.

Ventilacija podzemnih garaža samo sa Jet ventilatorima, bez kanalskog sistema, takođe je u suprotnosti i sa članovima 98, 99, 101 i 103 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, gde se navodi da tehničke specifikacije, izveštaji o ispitivanju, sertifikati i druga dokazna sredstva naručenih proizvoda u javnoj nabavci, treba da budu provereni i usaglašeni sa nacionalnim standardima.

Takođe, u članu 17. Zakona o standardizaciji Republike Srbije navodi se da je primena srpskih standarda dobrovoljna, a da tehnički i drugi propisi se mogu pozivati samo na objavljene srpske standarde. Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko nema objavljenog srpskog standarda u odgovarajućoj oblasti, u tehničkom ili drugom propisu Republike Srbije može se vršiti pozivanje na međunarodni, evropski ili nacionalni standard drugih država.“ Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. glasnik RS“, br. 49/2021) ovo nije predviđeno. Shodno stavu i razjašnjenju Ministarstva privrede Republike Srbije, sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, pozivanje na međunarodne standarde mora biti krajnje restriktivno, u izuzetnim slučajevima, jer isti su nerazumljivi svima i nedostupni.

Shodno poglavljima 4 i 30 Zakona o zaštiti od požara, Jet ventilatori sa svojim nosećim elementima, kao i svi ostali delovi objekta moraju da očuvaju nosivost konstrukcije tokom određenog vremena, i da za utvrđeno vreme ispunjavaju zahtevanu nosivost (R) i/ili integritet (E) i/ili toplotnu izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano standardima o ispitivanju i klasifikaciji otpornosti na požar. Jet ventilatori sa svojim nosećim elementima ne ispunjavaju navedenu zakonsku regulativu jer noseći elementi, tj. nosači Jet ventilatora, nisu ispitani, već samo Jet ventilatori. Shodno stavu 2 poglavlja 30 Zakona o zaštiti od požara, Osnovni zahtevi zaštite od požara prilikom projektovanja i izgradnje, prilikom projektovanja i izgradnje objekta, koji se gradi prema zakonu koji uređuje oblast planiranja i izgradnje, moraju se obezbediti osnovni zahtevi zaštite od požara tako da se u slučaju požara, tj. primena domaćih posebnih propisa i standarda je obavezna.

Proizvođači Jet ventilatora tvrde da su njihovi sistemi ventilacije veoma efikasni u poređenju sa kanalskim sistemima za ventilaciju i odvod dima u podzemnim garažama. Na ovu temu je urađeno više akademskih analiza, koje pokazuju da sistemi ventilacije sa Jet ventilatorima imaju ozbiljnih nedostataka. Čak i sami proizvođači Jet ventilatora ukazuju na probleme bezbednosti podzemnih garaža u slučaju kombinacije Jet sistema sa sistemom prskalica.

„Kašnjenje u pokretanju Jet ventilatora od 5-7 min nakon detekcije požara bilo bi poželjno iz dva razloga:

• Odlaganje aktiviranja Jet ventilatora pruža najbolje uslove za evakuaciju uzvodno i nizvodno od požara;

• Odlaganjem aktiviranja Jet ventilatora može se izbeći izazivanje kašnjenja u aktiviranju prskalica u područjima u blizini sedišta vatre.“

Preuzeto sa sajta proizvođača Jet Fan ventilatora: https://www.novenco-building.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMko67wvqY8

Comparison of Ducting and Ductless Ventilation system for Car parks – Smoke Contours

1.Kako je pokazala analiza pojednostavljenog uzorka, sistem samo sa Jet ventilatorima nije prikladan za podzemne garaže sa pregradnim zidovima. Samo konvencionalni sistem od kanala za ventilaciju i odvod dima ne zavisi od pregradnih zidova. Ako je potrebno, svi ventilacioni sistemi mogu biti deo aktivnog sistema zaštite od požara. Glavni zadaci sistema za odvod dima su sigurnost života i smanjenje štete na zgradi u slučaju požara. Duže izlaganje pregradnih zidova i plafona vrućim gasovima može izazvati rušenje betona i opasne uslove za vatrogasce. Stoga bi trebalo razmotriti izbor Jet ventilacionog sistema kao mehaničkog sistema za ventilaciju u podzemnim garažama sa pregradnim zidovima.

Preuzeto iz dokumenta: http://propokanpro.com/wp-content/uploads/2019/05/Analysis-of-Jet-Fan-Ventilation-System-installed-in-an-Underground-Car-Park-with-Partition-Walls.pdf

2. Rezultati su pokazali da ventilacioni sistem za gašenje požara nije bio u stanju da dovoljno provetri podzemnu garažu kada su izduvna okna postavljena u oba dela garaže, a Jet ventilatori su bili usmereni na odgovarajuća okna. Čak 575 sekundi nakon što je požar ugašen, garaža je još uvek znatno bila zagađena. Premeštanje oba izduvna okna na stranu nasuprot glavnom dovodu vazduha rezultiralo je velikom količinom svežeg vazduha koji se širio kroz celu garažu. Shodno tome, garaža je bila dobro provetrena, putevi za evakuaciju su bili bez dima, a zagađenje je bilo eliminisano za manje od 600 sekundi nakon što je požar ugašen. Simulacije su pokazale da je pravilna lokacija elemenata ventilacionog sistema ključna za postizanje visoke efikasnosti sistema za ventilaciju požara sa Jet ventilatorima. Iako je stopa promene vazduha zaista važan parametar za razmatranje, smanjenje intenziteta ventilacije sa 15 na 10 stopa promene vazduha po satu, u ovom istraživanju imalo bi samo sekundarni efekat na efikasnost Jet sistema za ventilaciju požara.

Pruzeto iz dokumenta: http://propokanpro.com/wp-content/uploads/2019/05/Designing-Jet-Fan-Ventilation-for-an-Underground-Car-Park-by-CFD-simulation.pdf

3. U CFD analizi uvek postoje greške. Važno je poznavati izvore tih grešaka i preduzeti odgovarajuće mere opreza. Glavni izvor greške za CFD analizu je odabrana numerička metoda za rešavanje Navier-Stokesovih jednačina. Neke od numeričkih tehnika koje se koriste u CFD-u su Finite metode razlika, Finite metode elemenata i Finite metode zapremine. Jedan FLUENT se koristi u Finite metodi zapremine i izvor greške nastaje kada se diskretizuju transportne jednačine. Napravljene su interpolacije da bi se pronašle vrednosti na licima ćelija, dok se sve informacije čuvaju u ćelijskim centrima. Ovo je glavna aproksimacija metode konačne zapremine.

Preuzeto iz dokumenta: http://propokanpro.com/wp-content/uploads/2019/05/DESIGN-AND-ANALYSIS-OF-SMOKE-AND-FIRE-IN-ENCLOSED-SPACES-USING-CFD.pdf