Opšte

Ova sekcija predstavlja rezime najčešće postavljanih pitanja od strane projektanata i izvođača koje smo do sada označili u isto vreme i kao jako korisna za upoznavanje sa sistemom PP zaštite Propokan:

Opšte

 

 • Da li sistem protivpožarne zaštite kanala ima rok trajanja ?

Odgovor: Ne. Pre samog nanošenja na kanal komponente sistema (odmašćivač, prajmer i protivpožarni premaz imaju neograničen rok trajanja. Isto je i kada se one nanesu na kanal, tj. nakon ugradnje).

 • Kolika su pakovanja komponenti sistema zaštite Propokan ?

Odgovor: Pakovanje samog PP premaza je 25 kg što je dovoljno za zaštitu 35 m2 kanala. Ostale komponente sistema (odmašćivač i prajmer) su tačno odmerene za gore navedenu površinu i u posebnim su pakovanjima. Na jednoj paleti ima ukupno 25 ovakvih paketa, tj. 625 kg PP premaza i pratećih komponenti što je dovoljno za zaštitu oko 875 m2 kanala.

 • Koji su preporučeni uslovi skladištenja komponenti sistema Propokan ?

Odgovor: Preporučeni uslovi skladistenja su u temperaturnom intervalu od +5 °C do +25 °C.

 • Da li komponente sistema na neki način štetne po okolinu ili otrovne ?

Odgovor: Ne. Pored toga Propokan sistem je HCFC (halogen free freon free) što znači da u toku izlaganja povišenoj temperaturi ne emituje halogen i freon i ne ugrožava ljude i okolinu. Takođe odlikuje ga i jako mali sadrzaj VOC.

 • Da li je sistem Propokan ekološki proizvod ?

Odgovor: Da, proizvod je ekološki prihvatljiv u potpunosti i njime se može rukovati na bilo kom mestu bez negativnih uticaja na prirodnu okolinu.

 • Da li postoji ralika između servisnih ventilacionih instalacija u objektu i kanala za ventilaciju u garažama ?

Odgovor: Da, Važno je praviti razliku između servisnih ventilaconih instalacija u objektu i kanala za ventilaciju u garažama.

 • Da li više-sektorski kanali za odvod dima mogu zahtevati izolaciju ?

Odgovor: Da, Više-sektorski kanali za odvod dima mogu zahtevati izlolaciju, a to zavisi od projekta prostora. Više sektora u garažama je besmisleno, jer kada se urade prodori sa jedno-sektorskim kanalima, onda je drugi sektor opet jedno-sektorski.

 • Šta su dualni kanali tipa C ?

Odgovor: Dualni kanali tipa C služe kao uobičajeni sistem ventilacije u normalnim uslovima, ali se u slučaju požara pretvaraju u sistem za odvod dima, pružajući tako ekonomičan dualni sistem. Jedno-sektorski i više-sektorki kanali za odvod dima su uvek dualni kanali.

 • Da li se mogu primeniti metode ispitivanja u skladu sa EN 1366-1 običnih servisnih instalacija za zgrade u više sektora, umesto metoda i zaštita u skladu sa standardom EN 1366-8 (EN 1366-9) ?

Odgovor: Ne, U praksi se često dešava da se primenjuju metode ispitivanja u skladu sa EN 1366-1 za metode i zaštitu u skladu sa EN 1366-8 (EN 1366-9) običnih servisnih instalacija za zgrade u više sektora, kao da je ispitivanje izvršeno u skladu sa EN 1366-8. Ovo je neispravno, jer su ispitivanja u skladu sa EN 1366-8 više-sektorskih kanala za odvod dima mnogo kompleksnija od ispitivanja u skladu sa EN 1366-1 servisnih instalacija za zgrade u više sektora.

 • Da li je potrebno pre ispitivanja u skladu sa EN 1366-9 ispitati kanal u skladu sa EN 1366-1 ?

Odgovor: Ne, za razliku od ispitivanja u skladu sa EN 1366-8, nije preduslov da se kanal ispituje u skladu sa EN 1366-1, već se taj standard podrazumeva, tj. da su pri ispitivanju u skladu sa standardom EN 1366-9 ispunjeni svi uslovi standarda EN 1366-1 (EN 1366-9, tačka 2).

 • Da li su kompenzatori štite kanal u skladu sa standardima EN 1366-1, EN 1366-8 i EN 1366-9 ?

Odgovor: Ne, Kompenzatori ne predstavljaju protiv požarnu zaštitu kanala za odvod dima ili kanala za ventilaciju.

Komprenzatori su samo uređaji koji se koriste za sprečavanje oštećenja od sila koje nastaju širenjem, tj. da ne dođe do deformacije kanala u slučaju požara (EN 1366-9, tačka 3, član 7 i EN 1366-1, tačka 3, član 4). Prema evropskim standardima EN 1366-1 i EN 1366-9, zaštićeni kanali su isključivo kanali zaštićeni sa sve četiri strane, sa zaštićenim spojevima kanala, i zaštićenim nosačima kanala (EN 1366-9, tačka 1 i EN 1366-1, tačka 13, član 1).

Na tržištu se mogu naći izveštaji laboratorija o ispitivanju uzorka kanala sa kompenzatorom, bez ikakve zaštite, kojima u naslovu piše EN 1366-9, što samo znači da je uzorak kanala testiran po metodi EN 1366-9, a ne i da je kanal zaštićen u skladu sa standardom EN 1366-9.

 • Da li postoje evropski standardi standardi koji regulišu Jet fan sisteme u podzemnim garažama ?

Odgovor: Ne, evropski standardi EN koj regulišu ovu oblast ne postoje. Postoje britanski standardi BS koji regulišu ovu oblast, ali oni nisu u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 • Da li je po novom Zakonu o građevinskim materijalima Republike Srbije potrebno priznavanje važenja inostranih isprava, tj izveštaja inostranih akreditovanih laboratorija ?

Odgovor: Ne, Shodno najnovijem Zakonu o građevinskim materijalima Republike Srbije, Ministarstvo građevinarstva Republike Srbije ne izdaje više rešenja, tj. priznanja važenja inostranih isprava. Po novom zakonu izveštaji inostranih akreditovanih laboratorija se priznaju po automatizmu. U slučaju da nosilac prava inostranih izveštaja zahteva od Ministarstva građevinarstva priznanje inostranih isprava, Ministarstvo građevinarstva po novom zakonu o građevinskim materijalima može da izda isključivo mišljenje za zaštitu materijala, a ne rešenje. Mišljenje resornog Ministarstva građevinarstva je pravno obavezno za protivpožarnu inspekciju i inspekciju na gradilištima, te inspekcije nemaju ovlašćenje da ospore zvaničan dokument resornog Ministarstva Republike Srbije.

 • Šta tačno znače „normativne reference“ (normative references) koje se pominju u EN standardima i u izveštajima akreditovanih laboratorija ?

Odgovor: Normativne reference su lista obaveznih i neophodnih izjava ili EN standarda, za primenu određenog standarda. Kao normativna referenca navodi se obavezno najmanje jedna izjava u tekstu, pod uslovom da to nije navedeno u informativnom prilogu, napomeni, primeru ili rečenici čiji glavni verbalni oblik izražava preporuku ili dozvolu. Npr. u standardu EN 1366-9, kao jedna od normativni referenci se navodi standard EN 1366-1, što znači da su pri ispitivanju u skladu sa standardom EN 1366-9 ispunjeni svi uslovi standarda EN 1366-1. Često se dešava da ljudi pogrešno tumače normativne reference i mešaju ih sa informativnim referencama, koje sugerišu, navode na određenu oblast i nisu obavezne. Suprotno od informativnih, NORMATIVNE REFERENCE SU OBAVEZNE.