Propokan sistem – tehničko rešenje

Protivpožarni sistem ventilacije i odvoda dima i toplote je dizajniran da prenosi dim, vrele gasove i plamen iz oblasti u oblast, i da dovodi svež vazduh u područje požara. Iz tog razloga neophodno je obezbediti protivpožarnu zaštitu ovih sistema za bezbednost života i naravno zaštitu objekata i imovine.

Evropski i domaći standardi (SRPS) EN 1366-1 i (SRPS) EN 1366-9 imaju za cilj propisivanje minimalnih uslova kojima se namerava:   

  • Ograničenje širenja dima kroz sistem kanala u objektu u toku požara  
  • Ograničenje širenja vatre kroz kanalne sisteme u objektu u toku požara
  • Omogućavanje dotoka svežeg vazduha u objekat u toku evakuacije   
  • Omogućavanje da se sistem vazdušnih kanala u zgradi, objektu koristi za dodatnu svrhu kontrole dima    

Propokan sistem protivpožarne zaštite ventilacionih i dimovodnih kanala namenjenih za dovod i za izvlačenje dima, obezbeđuje održavanje njihovog integriteta i poprečnog preseka unutar požarnog sektora, kako bi se omogućio maksimalni protok dima koji se može odvesti sa mesta požara.

Propokan sistem nudi  konsultantima, projektantima i izvođačima radova, efikasan način zaštite kanala za odvod dima i ventilaciju. Pruža otpornost na požar od 120 minuta uz upotrebu lokalno proizvedenih pocinkovanih kanala (pravougaonog i kružnog poprečnog preseka) zaštićenog protivpožarnim premazom. Sistem je testiran u ILAC i MRA akreditovanoj  laboratoriji FIRES u skladu sa međunarodnim standardima EN 1366-1, EN 1366-9 i EN 13501-4, a primena na teritoriji Srbije odobrena je od strane nadležnog Ministarstva.

Primena:    

  • Sistemi za odvod dima i toplote    
  • Kuhinjski sistemi za izvlačenje dima  
  • Sistemi za izjednačavanje pritiska      
  • Sistemi ventilacije

PROPOKAN zaštita ekspandirajućim premazima nudi brojne prednosti u odnosu na druge sisteme protivpožarne zaštite, a posebno je značajno da se radi o ekološki prihvatljivom sistemu baziranom na materijalima kojima se ne zagađuje već se njima štiti životna sredina HCFC. Primenom ovog sistema protivpožarne zaštite obezbeđuje se standardizovana izrada i montaža kanala za odimljavanje po DW 144, obezbeđuje se zaštita nosača kanala na kojima se nalazi opterećenje što se ne postiže sa ostalim sistemima zaštite. Najbitnije je u slučaju požara da kanali zadrže svoj INTEGRITET i STABILNOST kako bi omogućili nesmetan protok dima, te time opravdali svoju funkciju, šta se u potpunosti postiže ovim sistemom zaštite. Protivpožarni, ekspandirajući premazi su vodorazredivi, njihovo nanošenje je brzo i bezopasno po ljude i okolinu, a rezultati zaštite su izuzetno efikasni. Za razliku od ostalih sistema protivpožarne zaštite, ovim sistemom se za mnogo kraće vreme i uz uštedu prostora i finansijskih sredstava postižu delotvorniji rezultati. PROPOKAN SISTEM zaštite garantuje 120 minuta zaštite u slučaju požara. Njime se obezbeđuje ušteda prostora jer ne smanjuje nivo garaže, niti se opterećuje konstrukcija kanala, pa se samim tim ne povećava kvadratura zaštite. Vizuelno je privlačniji jer je moguć RAL, odnosno moguće je nanošenje završne boje po izboru investitora. Ovaj sistem zaštite štedi vreme izvođenja radova koje je za 60 do70% kraće u odnosu na druge sisteme zaštite. I na kraju, ali nikako poslednje po značaju, cena ovog sistema zaštite je niža u odnosu na ostale sisteme protivpožarne zaštite.

[vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]