June 16, 2016

O nama

„PROPOKAN PRO“ PROTIVPOŽARNI KANALI ZA ODIMLJAVANJE I VENTILACIJU

  PROPOKAN PRO d.o.o. Beograd, je novoosnovano privredno društvo koje nastavlja poslove kao svojevrsni pravni sledbenik privrednog društva „Firestop konstrukcije“ d.o.o. Beograd, njegovu poslovnu politiku i dostignuća na polju protivpožarne zaštite ekspandirajućim premazima. Osnivač ovoga društva je jedan od osnivača i vlasnika, kroz postupak likvidacije ugašenog privrednog društva „Firestop konstrukcije“ d.o.o. Beograd, i to osnivač koji je bio idejni tvorac i kohezioni faktor te kompanije, čovek sa vizijom koji je predstavljao pokretača savremenog poslovnog koncepta, tehničkih invovacija i modernih trendova u poslovanju baziranih na poštovanju propisanih standarda, evropskih normi i pravila postupanja. Sva stečena znanja i pozitivna poslovna iskustva iz perioda od 2008.godine, kada je osnovano društvo  „Firestop konstrukcije“ d.o.o. preneta su i pretočena u poslovanje i privredne aktivnosti „Propokan pro“ d.o.o. Beograd, uključujući poslovnu saradnju sa liderom na polju proizvodnje premaza i boja, odnosno uvoznikom i distributerom engleskih premaza „Nulifire“ „PITUROM“ d.o.o. Beograd.

Poslovna saradnja sa „Piturom“ d.o.o. Beograd, predstavlja okosnicu poslovanja ovog privrednog društva, njegov zaštitni znak i garant kvaliteta, uspeha i prepoznatljivosti.  „Pitura“ d.o.o. je između ostalog uvoznik protivpožarnih premaza i proizvođač prajmera koji se koriste za protivpožarnu zaštitu kanala za odimljavanje. Poslovna saradnja između ova dva privredna subjekta je podignuta na viši, poslovno sofisticiraniji nivo koji podrazumeva zajednički nastup na tržištu i zajedničko preduzimanje niza poslovnih aktivnosti.

Dugogodišnja uspešna saradnja je počela 2008.godine, kada je Pituri predložena proizvodnja prajmera i uvoz protivpožarnih premaza. Ta saradnja je produbljena uspešno sprovedenim zajedničkim ispitivanjem u referentnoj evropskoj laboratoriji.

Osnovna privredna aktivnost „Propokan pro“ d.o.o. Beograd, predstavlja zaštitu od požara kanala za odimljavanje upotrebom ekspandirajućih premaza, u skladu sa evropskim normama i tehničkim standardima. Pored te osnovne aktivnosti ovo društvo obavlja i ostale poslove i aktivnosti usmerene na protivpozarnu zaštitu, poput zaštite čelicnih konstrukcija i prodora kablova.

U svakodnevnom radu na poslovima zastite od požara kanala za odimljavanje ekspandirajućim premazima koriste se najviši i najvažniji standardi, uključujući evropske, i to: SRPS ISO 834, SRPS EN 13501-4,SRPS EN 1366-9,SRPS EN 1366-1 (SRPS ISO 6944),SRPS EN 1363-1.EN1363-2

PROPOKAN PRO zaštita ekspandirajućim premazima nudi brojne prednosti u odnosu na druge sisteme protivpožarne zaštite, a posebno je značajno da se radi o ekološki prihvatljivom sistemu baziranom na materijalima kojima se ne zagađuje već se njima štiti životna sredina HCFC. Primenom ovog sistema protivpožarne zaštite obezbeđuje se standardizovana izrada i montaža kanala za odimljavanje po DW 144, obezbeđuje se zaštita nosača kanala na kojima se nalazi opterećenje što se ne postiže sa ostalim sistemima zaštite. Najbitnije je u slučaju požara da kanali zadrže svoj INTEGRITET I STABILNOST kako bi omogućili nesmetan protok dima, te time opravdali svoju funkciju, šta se u potpunosti postiže ovim sistemom zaštite.

U slučaju požara potrebno je omogućiti nesmetan protok dima kroz kanale za odimljavanje, a to se uspešno postiže upotrebom protivpožarnih premaza. Primenom ovog sistema zaštite ostvaruju se najbolji rezultati u obezbeđivanjuj integriteta i stabilnosti kanala za odimljavanje i ventilaciju. Protivpožarni, ekspandirajući premazi su vodorazredivi, njihovo nanošenje je brzo i bezopasno po ljude i okolinu, a rezultati zaštite su izuzetno efikasni. Za razliku od ostalih sistema protivpožarne zaštite, ovim sistemom se za mnogo kraće vreme i uz uštedu prostora i finansijskih sredstava postižu delotvorniji rezultati. Ovaj sistem zaštite garantuje 120 minuta zaštite u slučaju požara. Njime se obezbeđuje ušteda prostora jer ne smanjuje nivo garaže, niti se opterećuje konstrukcija kanala, pa se samim tim ne povećava kvadratura zaštite. Vizuelno je privlačniji jer je moguć RAL, odnosno moguće je nanošenje završne boje po izboru investitora.

Ovaj sistem zaštite štedi vreme izvođenja radova koje je za 60 do70% kraće u odnosu na druge sisteme zaštite.   

I na kraju, ali nikako poslednje po značaju, cena ovog sistema zaštite je niža u odnosu na ostale sisteme protivpožarne zaštite.